Teisipäew 1. mai 1945

Ilm soe ja pilwes sadas lõunawahel tihedad wihma. Käisin küntsin lõunani Treialil ja sain kõrre küntud talli otsast. Õhtul käisime koolimajas aktusel ja tantsu peol.

 

Kesknädal 2. mai 1945

Ilus soe päiksepaistne ilm rohi tärkab. Käisin Treialil wiisin hobuse täku juure. Parandasin kodus ratast.

 

Neljapäew 3. mai 1945

Päiksepaistne tahe ilm. Käisin Treialil hobusega. Tõin Treialilt 6 klg linnaseid omal oli 20 nisu linnaseid käisin Sõõrul tegin peeneks. Päewal käisime rõugeid panemas koolimajas. Hommiku pool naine libistas Karjamõisa pool põllul. Õhtu pool äestasin wedruga Uuetoa wastas Lepatuka pool teed teise aasta kartuli maad noore hobusega.

 

Reede 4. mai 1945

Tuulne tahe ilm. Hommiku tuul õhtul hakkas sadama. Käisime Üloga Äksis ristiku seemet puhastamas ja otra seemet. Tõin Äksi poest kollast ookeri wärwi mulda 2klg 110 kop. kilo. Tulime Brenneri juurest läbi, söötsime hobused. Sealt hakkas sadama kuni koju. Tegi päris märjaks, külm wihm.

 

Laupäew 5. mai 1945

Sadas kogu päew wihma. Käisin Treialil. Olin kodus, korraldasin üht-teist.

 

Pühapäew 6. mai 1945

Pilwes ilm tahe. Käisin õhtu pool Treialil külisin ristiku seemet rukkisse.

 

Esmaspäew 7. mai 1945

Ilm läks tahedaks õhtu poolik selge. Olin Treialil abiks tööl.

 

Teisipäew 8. mai 1945

Päiksepaistne selge ilm. Käisin Riikliku sõja laenu piletisi pakkumas.

 

Kesknädal 9.mai 1945

Sadas hooti peent wihma. Käisin Treialil tööl.

 

Neljapäew 10. mai 1945

Ilus päiksepaistne ilm. Käisin sõjalaenu pakkumas. Käisin õhtul poe juures ja Kalmus

 

Reede 11. mai 1945

Tahe ilm. Tegin aeda Põlliku tee ääres wastu põldu. Saatsin sõjalaenu paberid Lepatuka Robert´iga Kaiu.

 

Laupäew 12.mai 1945

Ilus tahe päiksepaistne. Tegin aeda Põllika tee ääres. Õhtu poolik oli jutlus kirikus käisin sääl. Jutlustas Järwa-Peetri õpetaja praostk.

 

Pühapäew 13. mai 1945

Ilus ilm. Käisin Kaius mära paaritamas Kõrtsu talus ja wallamajas oli selgitus koosolek riigi laenu asjus

 

Esmaspäew 14. mai 1945

Tahe ilm panime toa taha rohtaeda waraseid kartuleid maha ja ajasin põllul kartuli wagusi sisse ristiku sööti wastu Põlliku teed 15 wagu naine äestas kartuli maa üle.

 

Teisipäew 15. mai 1945

Tahe ilm ajasin kartuli wagusi wana hobusega Põlliku tee äärdes kokku 45 wagu naine naine wedrutas Karjamõisa pool põllul

 

Kesknädal 16. mai 1945

Ilus soe ilm. Tegime suwe nisu maha Treiali ratas sahaga. Treiali Salme käis Jakobit ära wiimas Kosele. Jakob tuli pühapäew koju. Naine käis heinamaad puhastamas.

 

Neljapäew 17. mai 1945

Sadas wihma hooti päew läbi wedasin sõnnikut kartuli maale 15 koormat ja naine wedrutas Karjamõisa pool põllul rukki kõrt pehmeks kartuli wagude tarwis. Õhtu pool ajasin kartuli wagusi sisse 30 wagu.

 

Reede 18. mai 1945

Sadas hommikul wihma päewal tahe hooti sadas peent wihma. Wedasin kartulaid põllule ja panime kartulaid. Mustsaare Helmi ja Treiali Elwi olid abiks panemas. Panime punaseid 45 wagu Põlliku tee äärde ja roosasi (warased) 12 wagu Karjamõisa poole põllule ja walgeid kartulaid 48 wagu Karja mõisa poole põllule. Kokku 105 wagu. Wene wägi Wahastu külas bandiite otsimas.

 

Laupäew 19. mai 1945

Külm tahe ilm õhtu pool tibas hooti peent wihma. Ajasin kartuli wagusi kinni. Lõuna wahel tegin ristiku söödi maa peale kartulate kõrwa natuke kaeru maha 3 1/2 puuda ja õhtupool äestasin nisu maa üle.

 

Pühapäew 20. mai 1945                                                     1. Nelipüha

Päikse paistne tuulne wilu ilm. Käisin koguduse majas waatamas wenelased olid käind maja läbi otsimas. Käisin Püti mäel ja õhtu pool olin kodus. Pütimäe Miili mees käis ka meil wõtsin tema käest Waldole suss pastlad. Kangru Mart käis ka meil mull oli pühade õlu natuke õhtu eel käisin Leinakasel- Suuresöödi mees oli seal. Käisin temaga lihanormi asjus rääkimas.

 

Esmaspäew 21. mai 1945

Päiksepaistne päewal tuulne. Käisin Treialil et ristiku seemet maha külida, aga läks tuulseks,  ei saanud. Parandasin ark adra ära tegin uue rauapuu aru ja ajasin peedi waod sisse. Õhtu pool käisin Põlliku küla pääl püha pidamas.

 

Teisipäew 22. mai 1945

Hommikul ilus wagane päike paistne. Käisin külisin Treiali ristiku maha. Ilm läks wiluks ja hakkas wihma sadama. Tegin põllu rulli korda. Õhtu poolik wedrutasin kaera maad pehmeks Sööaugu wastas oma kopli wastas. Tellus Karl oli meil tuli Põllikust oli pühade mees mull oli ka pühade õlu, läks õhtu eel ära.

 

Kesknädal 23. mai 1945

Kõwa külm maa täitsa kõwa. Tõin wana hobusega põllult kiwe ära. Ajasin kiwi ääre puhtaks Karja mõisa pool põllul. Laub Miili wiis wana hobuse omale tööle Aaviksaarde. Naine wedrutas noore hobusega kaera maad pehmeks. Puhastasin kaera seemne puhtaks. Õhtu pool trullisin nisu ja kaera maa ära ja käisin Treialil külisin Põlma wäljale odrad ja kaerad maha.

 

Neljapäew 24. mai 1945

Külm maas maa kõwa. Ilm päike paistne kuiw. Külwasin kaerad ja otrad maha. Naine äestas ees maad tasaseks. Wedrutasin õhtu pool otrad sisse wastu Sööaugu koplit ja tegin herned maha wastu kartulaid, liiva peale 50 k. Kaeru tegin 120 klg. otre 80 klg. Päewal söötsid wene sõdurid hobuseid meil ja sõid ise ka. Tehti meilt neile toitu 3 meest ja 4 hobust. Tulid Tallinna poolt ja läksid Türi poole.

 

Reede 25. mai 1945

Külm maas wähe pehmem. Wedrutasin kaeru sisse naine wedas wana hobusega hernestele sõnnikut peale  5 koormat ja õue aeda 3 koormat. Sain lõunaks kaerad sisse. Õhtu poolik küntsin õue aia kraawi ääres ära ja äestasin wedruga pehmeks, aine äestas äkkega kaera maad, sai äestatud. Tegime kaewu taha oad ja herned maha.

 

Laupäew 26. mai 1945

Külm ilm pilwes külma maas ei olnud. Külisin kaeru wastu metsa karjamaad ja lasin mätas sahaga sisse, maa niiske pehme alles. Wiisin saha ära Treialile. Naine wedas sõnnikut otra maale wastu Sööaugu koplit kodu pool nurkas. Külisin rohtaeda otra ja wiki segaduse maha ja äestasin wedruga sisse. Trullisin kaera ja herne maa ära. Õhtu pool äestasin metsa wastast ja rohtaiast maad üle ja trullisin otsa maa ära wastu Sööaugut.

 

Pühapäew 27. mai 1945

Päikepaistne ilm. Olin kodus. Käisin Kalmus. Minnes läksin Ruutult läbi külawolinik andis käsku. Õhtul kell 8 kõik kodanikud Kaiu koosolekule. Sain kella 5ks koju. Käisime Treialil Kangru Mart oli hobusega. Treiali isa oli kodus ja oli õlu, tulime sealt kohe tagasi meile, wõtsime õlu ühes. Lehm “Milla” mis Treialilt wahetasin tuli lüpsma, tõi pull wasika. Raba Hugo oli ka meil, võtsime liiku ja läksime Treialile tagasi. Selter Anton oli hobusega. Tulime kella 12 aeg koju.

 

Esmaspäew 28. mai 1945

Päikepaistne ilus ilm. Koolutasin looka parandasin ratast. Käisin keskpäeval “Sõõrul” sõjalaenu asjus. Korraldasin kodus.

 

Teisipäew 29. mai 1945

Ilus ilm käisin Kaius wiisin normi mune 35 muna. Käisin sõja laenu maksu raha pakkumas, ei wõetud wastu, polnud maksu inspektori kodus. Tõin katuse pilpa naelu 10 klg-a. 12 rubla klg ja 4 klg 3″ a 12 rubla klg, katuse lööma haamri 15 rbl ja rauda 8,5 klg a 2 rubl kilo. Tulin Kuimetsa kaudu koju. Käisime Tönkis sees seal oli õlu.

 

Kesknädal 30. mai 1945

Päike paistne tuulne wilu. Käisin keskhommiku aeg mõisas wõtsin Koguduse aida katuse tarbeks laaste Põllumajandus ühingult 1/8 sülda. Tõin Selter Antoni juurest oma raua ära. Õhtul wiisin pilpad ära. Õlo tõi mõisast ära, mina wiisin Kalmu. Tagasi tulles käisin Ruutult läbi sain (2 puuda) 32 klg rukkid. Antsin kilo tubakat. Tegin lina maa pehmeks.

 

Neljapäew 31. mai 1945

Päikepaistne soe ilm wähe tuul. Tegin linu maha. Aukemäe (Liide) Adeele wiis wana hobuse omale tööle. Parandasin toa takka kopli aaeda tegin muist traat aeda. Õhtul käisin koguduse asjus Kalmus. Oli Kaidme laps matta, käisin sääl. Tee oli pehme ja wett täis, sadas hoog müristamis wihma ühes rahega õhtul jälle ilus.

Advertisements