Kesknädal 1.november 1944

Niiske ilm maa külmetanud. Panin talli jalg uksele hinged ette. Tegin sea aedasi ja panime sead uude talli. Ülo lõhkus aedu wanast tallist. Õhtuti tegin akna kasti.

 

Neljapäew 2. nowember 1944

Ilm niiske pehme märg. Wedasime Üloga sõnnikut uue toa ette rohtaeda wanast tallist. Koristasin palgid ja lattid maa pealt ära seina äärde. Tegin õhtuti akna kasti.

 

Reede 3. nowember 1944

Wali tuul lõuna hommiku poolt. Sadas wihma. Tegin wana tallile lattidest wahe wahele põhu tarwis. Õhtu poolik panin uue toa kojale warju ümber wana keldri katuse ja lauad. Naine laotas sõnnikut laiali. Maa sula. Tegin akna raami kasti walmis köögile.

 

Laupäew 4. nowember 1944

Sula ilm. Niiske ja wihmane. Õhtu poolik tahe. Tegin akna raami  eestoale sain walmis lõunaks. Õhtupool kündsin rohtaiast maa ära. Käisin Mõisa juures wiljapeksu masinat waatamas. Käisin Treialilt masina wedamiseks hobuseid kuulamas.

 

Pühapäew 5. nowember 1944

Tahe ilm. Käisime Treiali Jakobiga tõime masina Seepa juurest ära ja masindasime wilja ära. Läks 4 tundi. Meilt läks masin Wakale. Wilja oli wähe. Odra wili jäi suwel wee all ja kadus ära oli weel kaks koormat.

 

Esmaspäew 6.nowember

Sadas wihma. Koristasin aitas korda. Panin weike toa akna ette. Ülo ja Eino läksid kooli esimest päewa.

 

Teisipäew 7. nowember 1944

Sadas päew läbi wihma. Olin toas parandasin kooli poiste jalanõusi. Mustsaare Erich käis õhtul meil.

 

Kesknädal 8.nowember 1944

Sadas wihma päew läbi. Paninakna klaase ette ja panin eestoa akna ette hommikul ja õhtul saesin uste puud.

 

Neljapäew 9. nowember 1944

Sadas lume lörtsi ja wihma.Tegin wiilu puu laua walmis ja saesin laudu. Õhtul töötasin toas hööweldasin uste puid.

 

Reede 10. nowember 1944

Udune pilwes wilu ilm. Seatsin weelaua kambri otsa paigale. Õhtu pool käisin Treialil hobuse nahka wõtmas (Wana Saara suri ära) Naine oli Keldrimäel masinas. Käisin õhtul Keldrimäel. Sealt käisime Kangru isa õlu joomas. Pidasime Mardi õhtud. Wilja masindus jäi Keldrimäel pooleli. Traktori laager sulas ära.

 

Laupäew 11. nowember 1944

Sadas wihma hommiku tuulega. Tegin häda wiilu ette ja panin wiilu raamistüki paigale. Käiasime Üloga höövli rauad terawaks. Tegin omale sauna. Hommiku wara hööweldasin ukse puud puhtaks.

 

Pühapäew 12. nowember 1944

Udune niiske ilm. Käisin Roosmann rätsepa juures riiete töö asjus tahtsin jopet lasta teha. Ei lubanud seekord teha jääb peale jõulu. Olime koguduse majas juhatuse koosolekul. Tammuse Krõõt oli matta. Käisin poes tõin 7 paari akna haake. Käisin Meisalu Eedi pool Kuusikul.Tahtsin wiilu latte saeda, edaspidi siis teatab.

 

Esmaspäew 13. nowember 1944

Tahe sula ilm. Käisin koolimajas registreerimas sõjamaksude tarwis. Anti normi kohustuse lehed kätte. Terawilja tuli wiia 90 klg neist kuuskümmend (60%) protsenti toiduterawilja. Kartulaid 225 klg. 29 klg liha (eluskaal) ja 85 klg piima 3,5% rasvasisaldusega. Saesin laudu uues toas ja panin weski kotte walmis. Õhtul käisin tõin Treialilt wankri. Õhtul hakkas niiskust sadama.

 

Teisipäew 14 nowember 1944

Sadas wihma ja lume lörtsi terwe päew. Naine käis Kuimetsas wiis weskisse puid ja ühe koti kaeru jahwatada.Weski ei töötanud see päew lubas neljapäew alles hakata. Olin kodus wedasin sõnnikut kapsa maale toa ette ja kündsin sisse noore hobusega.

 

Kesknädal 15. nowember 1944

Sadas niiskust käisin tõin Pendre kruusi august kruusa ühe kasti täie. Sõjawäe auto oli selle ajaga meile rehealla aetud ratta kummid olid katki parandasid neid. Panin weski koormad peale ja läksime emaga Kuimetsa weskile. Päewal hakkas külmetama. Saime õhtul widewikus weski juurde panime kotid weskisse ja hobused wiisime Wahegu Mardile ööseks. Ise olime Brenneril.

 

Neljapäew 16. nowember 1944

Selge külm ilm. Olin weskil tegin leiwa jahu kaks kotti. Ühe koti  nisu sõela jahu ja 3 kotti looma jahu.Tulime õhtuks koju. Auto oli lõunaks ära läinud.

 

Reede 17. nowember 1944

Külmetand pilwes sadas hooti lume kübemeid. Wedasin kartuli kuhjale rohtaeda mulda peale.

 

Laupäew 18. nowember 1944

Külmetand selge wedasin 4 koormat sawi ja weike kuhjale mulda peale.

 

Pühapäew 19. nowember 1944

Külm wilu hommiku tuul. Olin kodus parandasin laste jalawarju. Käisin õhtul Kõrgemäel tahtsin Meisalu Eediga kokku saada. Eedi oli sääl. Olid matused Alew’i Riia oli matta. Olin ka õhtul matusel.

 

Esmaspäew 20. nowember 1944

Kõwa torm sadas lund walju tuulega päewal läks raheks ja õhtu eel hakkas wihma sadama. Käisin wiisin kardulaid Kaiu normiks 225 klg 5,5 klg. Jäin Kaiu ööwalwesse ruumi.

 

Teisipäew 21. nowember 1944

Sadas ööläbi wihma. Olin öö walwes. Lasti hommiku widewikus wabaks. Käisin kantslis antsin palwe maa korralduse asjus sisse. Käisin wõtsin poest kartulite raha wälja. Tulin jala Kuimetsa ema oli seal wastas. Tulles tulin Toomjas külas Pilli Hindreku talus sees.

 

Kesknädal 23. nowember 1944

Ilus ilm hakkas külmetama sadas lume korra maha. Paigutasin loomi teise talli lehmad uude ja hobused wanasse talli. Õhtu pool raijusin Põlliku tee ääres põllu ääres leppi maha. Õhtul töötasin toas tegin wälis ust.

 

Neljapäew 23. nowember 1944

Ilus selge ilm külm. Saagisin wahe uste laudu katki. Õhtul töötasin toas.

 

Reede 24. nowember 1944

Kuiw külm ilm pilwes sadas lume kübemeid. Käisin Kuusikul lasksin lauad lõhki ja hööveldasin ukse puud ära. lasin wiilu liistu.

 

Laupäew 25. nowember  1944

Ilm pilwes sadas niiskust sula.Olin toas tegin ukse tahwlid walmis ja panin kokku. Õhtul hakkas wihma sadama.

 

Pühapäew 26. nowember 1944.

Ilm wihmane niiske.  Olin kodus tegin ukse korda. Õhtu pool käisin Karjamõisas Palmil ja Wakal loterii piletite asjus. Mängisime Wakal pillisi tulin sealt koju.

 

Esmaspäew 27. nowember 1944

Pehme niiske ilm. Tegin maja wiilu. Õhtul tegin toas tööd. Teist välis ust.

 

Teisipäew 28. nowember 1944

Sula pehme. Tegin wiilu. Õhtupool käisin Treialil wana hobuse Tipsu nahka wõtmas. Oli õlu Kopli Jaan oli ka abiks. Käisime hobusega Lepikul muidu lusti sõitmas. Läks selgeks ja külmaks. Naine käis wana hobusega Kaius wiis wõid 3,5 kilo. Wõi kilu maksis 4 rubla  wene raha.

 

Kesknädal 29. nowember 1944

Külmetanud. Käisin panin metsast wana hobusele 1 rm puid peale  ja naine wiis kooli juhatajale walla normiks. Raiusin Põlliku tee ääres leppi maha. Õhtul käisin wiisin noore hobusega teise koorma kooli juhatajale puid.Õhtul töötasin. Tappisin ukse puudele augud sisse.

 

Neljapäew 30.nowember 1944

Külmetand  tahe härmas. Käisin wiisin hommikul noore hobusega koorma puid ( 1rm) koolimajasse. Raiusin toa taga karjamaal leppi maha kraawi kaldalt. Hommikul ja õhtul tegin ust.

Advertisements