Mai 1945 Reede, märts 6 2015 

Teisipäew 1. mai 1945

Ilm soe ja pilwes sadas lõunawahel tihedad wihma. Käisin küntsin lõunani Treialil ja sain kõrre küntud talli otsast. Õhtul käisime koolimajas aktusel ja tantsu peol.

 

Kesknädal 2. mai 1945

Ilus soe päiksepaistne ilm rohi tärkab. Käisin Treialil wiisin hobuse täku juure. Parandasin kodus ratast.

 

Neljapäew 3. mai 1945

Päiksepaistne tahe ilm. Käisin Treialil hobusega. Tõin Treialilt 6 klg linnaseid omal oli 20 nisu linnaseid käisin Sõõrul tegin peeneks. Päewal käisime rõugeid panemas koolimajas. Hommiku pool naine libistas Karjamõisa pool põllul. Õhtu pool äestasin wedruga Uuetoa wastas Lepatuka pool teed teise aasta kartuli maad noore hobusega.

 

Reede 4. mai 1945

Tuulne tahe ilm. Hommiku tuul õhtul hakkas sadama. Käisime Üloga Äksis ristiku seemet puhastamas ja otra seemet. Tõin Äksi poest kollast ookeri wärwi mulda 2klg 110 kop. kilo. Tulime Brenneri juurest läbi, söötsime hobused. Sealt hakkas sadama kuni koju. Tegi päris märjaks, külm wihm.

 

Laupäew 5. mai 1945

Sadas kogu päew wihma. Käisin Treialil. Olin kodus, korraldasin üht-teist.

 

Pühapäew 6. mai 1945

Pilwes ilm tahe. Käisin õhtu pool Treialil külisin ristiku seemet rukkisse.

 

Esmaspäew 7. mai 1945

Ilm läks tahedaks õhtu poolik selge. Olin Treialil abiks tööl.

 

Teisipäew 8. mai 1945

Päiksepaistne selge ilm. Käisin Riikliku sõja laenu piletisi pakkumas.

 

Kesknädal 9.mai 1945

Sadas hooti peent wihma. Käisin Treialil tööl.

 

Neljapäew 10. mai 1945

Ilus päiksepaistne ilm. Käisin sõjalaenu pakkumas. Käisin õhtul poe juures ja Kalmus

 

Reede 11. mai 1945

Tahe ilm. Tegin aeda Põlliku tee ääres wastu põldu. Saatsin sõjalaenu paberid Lepatuka Robert´iga Kaiu.

 

Laupäew 12.mai 1945

Ilus tahe päiksepaistne. Tegin aeda Põllika tee ääres. Õhtu poolik oli jutlus kirikus käisin sääl. Jutlustas Järwa-Peetri õpetaja praostk.

 

Pühapäew 13. mai 1945

Ilus ilm. Käisin Kaius mära paaritamas Kõrtsu talus ja wallamajas oli selgitus koosolek riigi laenu asjus

 

Esmaspäew 14. mai 1945

Tahe ilm panime toa taha rohtaeda waraseid kartuleid maha ja ajasin põllul kartuli wagusi sisse ristiku sööti wastu Põlliku teed 15 wagu naine äestas kartuli maa üle.

 

Teisipäew 15. mai 1945

Tahe ilm ajasin kartuli wagusi wana hobusega Põlliku tee äärdes kokku 45 wagu naine naine wedrutas Karjamõisa pool põllul

 

Kesknädal 16. mai 1945

Ilus soe ilm. Tegime suwe nisu maha Treiali ratas sahaga. Treiali Salme käis Jakobit ära wiimas Kosele. Jakob tuli pühapäew koju. Naine käis heinamaad puhastamas.

 

Neljapäew 17. mai 1945

Sadas wihma hooti päew läbi wedasin sõnnikut kartuli maale 15 koormat ja naine wedrutas Karjamõisa pool põllul rukki kõrt pehmeks kartuli wagude tarwis. Õhtu pool ajasin kartuli wagusi sisse 30 wagu.

 

Reede 18. mai 1945

Sadas hommikul wihma päewal tahe hooti sadas peent wihma. Wedasin kartulaid põllule ja panime kartulaid. Mustsaare Helmi ja Treiali Elwi olid abiks panemas. Panime punaseid 45 wagu Põlliku tee äärde ja roosasi (warased) 12 wagu Karjamõisa poole põllule ja walgeid kartulaid 48 wagu Karja mõisa poole põllule. Kokku 105 wagu. Wene wägi Wahastu külas bandiite otsimas.

 

Laupäew 19. mai 1945

Külm tahe ilm õhtu pool tibas hooti peent wihma. Ajasin kartuli wagusi kinni. Lõuna wahel tegin ristiku söödi maa peale kartulate kõrwa natuke kaeru maha 3 1/2 puuda ja õhtupool äestasin nisu maa üle.

 

Pühapäew 20. mai 1945                                                     1. Nelipüha

Päikse paistne tuulne wilu ilm. Käisin koguduse majas waatamas wenelased olid käind maja läbi otsimas. Käisin Püti mäel ja õhtu pool olin kodus. Pütimäe Miili mees käis ka meil wõtsin tema käest Waldole suss pastlad. Kangru Mart käis ka meil mull oli pühade õlu natuke õhtu eel käisin Leinakasel- Suuresöödi mees oli seal. Käisin temaga lihanormi asjus rääkimas.

 

Esmaspäew 21. mai 1945

Päiksepaistne päewal tuulne. Käisin Treialil et ristiku seemet maha külida, aga läks tuulseks,  ei saanud. Parandasin ark adra ära tegin uue rauapuu aru ja ajasin peedi waod sisse. Õhtu pool käisin Põlliku küla pääl püha pidamas.

 

Teisipäew 22. mai 1945

Hommikul ilus wagane päike paistne. Käisin külisin Treiali ristiku maha. Ilm läks wiluks ja hakkas wihma sadama. Tegin põllu rulli korda. Õhtu poolik wedrutasin kaera maad pehmeks Sööaugu wastas oma kopli wastas. Tellus Karl oli meil tuli Põllikust oli pühade mees mull oli ka pühade õlu, läks õhtu eel ära.

 

Kesknädal 23. mai 1945

Kõwa külm maa täitsa kõwa. Tõin wana hobusega põllult kiwe ära. Ajasin kiwi ääre puhtaks Karja mõisa pool põllul. Laub Miili wiis wana hobuse omale tööle Aaviksaarde. Naine wedrutas noore hobusega kaera maad pehmeks. Puhastasin kaera seemne puhtaks. Õhtu pool trullisin nisu ja kaera maa ära ja käisin Treialil külisin Põlma wäljale odrad ja kaerad maha.

 

Neljapäew 24. mai 1945

Külm maas maa kõwa. Ilm päike paistne kuiw. Külwasin kaerad ja otrad maha. Naine äestas ees maad tasaseks. Wedrutasin õhtu pool otrad sisse wastu Sööaugu koplit ja tegin herned maha wastu kartulaid, liiva peale 50 k. Kaeru tegin 120 klg. otre 80 klg. Päewal söötsid wene sõdurid hobuseid meil ja sõid ise ka. Tehti meilt neile toitu 3 meest ja 4 hobust. Tulid Tallinna poolt ja läksid Türi poole.

 

Reede 25. mai 1945

Külm maas wähe pehmem. Wedrutasin kaeru sisse naine wedas wana hobusega hernestele sõnnikut peale  5 koormat ja õue aeda 3 koormat. Sain lõunaks kaerad sisse. Õhtu poolik küntsin õue aia kraawi ääres ära ja äestasin wedruga pehmeks, aine äestas äkkega kaera maad, sai äestatud. Tegime kaewu taha oad ja herned maha.

 

Laupäew 26. mai 1945

Külm ilm pilwes külma maas ei olnud. Külisin kaeru wastu metsa karjamaad ja lasin mätas sahaga sisse, maa niiske pehme alles. Wiisin saha ära Treialile. Naine wedas sõnnikut otra maale wastu Sööaugu koplit kodu pool nurkas. Külisin rohtaeda otra ja wiki segaduse maha ja äestasin wedruga sisse. Trullisin kaera ja herne maa ära. Õhtu pool äestasin metsa wastast ja rohtaiast maad üle ja trullisin otsa maa ära wastu Sööaugut.

 

Pühapäew 27. mai 1945

Päikepaistne ilm. Olin kodus. Käisin Kalmus. Minnes läksin Ruutult läbi külawolinik andis käsku. Õhtul kell 8 kõik kodanikud Kaiu koosolekule. Sain kella 5ks koju. Käisime Treialil Kangru Mart oli hobusega. Treiali isa oli kodus ja oli õlu, tulime sealt kohe tagasi meile, wõtsime õlu ühes. Lehm “Milla” mis Treialilt wahetasin tuli lüpsma, tõi pull wasika. Raba Hugo oli ka meil, võtsime liiku ja läksime Treialile tagasi. Selter Anton oli hobusega. Tulime kella 12 aeg koju.

 

Esmaspäew 28. mai 1945

Päikepaistne ilus ilm. Koolutasin looka parandasin ratast. Käisin keskpäeval “Sõõrul” sõjalaenu asjus. Korraldasin kodus.

 

Teisipäew 29. mai 1945

Ilus ilm käisin Kaius wiisin normi mune 35 muna. Käisin sõja laenu maksu raha pakkumas, ei wõetud wastu, polnud maksu inspektori kodus. Tõin katuse pilpa naelu 10 klg-a. 12 rubla klg ja 4 klg 3″ a 12 rubla klg, katuse lööma haamri 15 rbl ja rauda 8,5 klg a 2 rubl kilo. Tulin Kuimetsa kaudu koju. Käisime Tönkis sees seal oli õlu.

 

Kesknädal 30. mai 1945

Päike paistne tuulne wilu. Käisin keskhommiku aeg mõisas wõtsin Koguduse aida katuse tarbeks laaste Põllumajandus ühingult 1/8 sülda. Tõin Selter Antoni juurest oma raua ära. Õhtul wiisin pilpad ära. Õlo tõi mõisast ära, mina wiisin Kalmu. Tagasi tulles käisin Ruutult läbi sain (2 puuda) 32 klg rukkid. Antsin kilo tubakat. Tegin lina maa pehmeks.

 

Neljapäew 31. mai 1945

Päikepaistne soe ilm wähe tuul. Tegin linu maha. Aukemäe (Liide) Adeele wiis wana hobuse omale tööle. Parandasin toa takka kopli aaeda tegin muist traat aeda. Õhtul käisin koguduse asjus Kalmus. Oli Kaidme laps matta, käisin sääl. Tee oli pehme ja wett täis, sadas hoog müristamis wihma ühes rahega õhtul jälle ilus.

Advertisements

Aprill 1945 Neljapäev, märts 5 2015 

Pühapäew 1. aprill 1945                                              1. Lihawõtte p.

Ilm udune niiske. Käisin Treialil Jakob oli kodus. Olin õhtuni seal pidasime püha

 

Esmaspäew 2. aprill 1945

Pilwes udune. Käisime hobusega-reega Kuimetsas Brenner´i juures ja tõin kruubid weskist ära. Maandtee puha paljas

 

Teisipäew 3. aprill 1945

Sajab lörtsi märga lund. Olin kodus prandasin kooli laste saapaid. Õhtu poolik käisin wedasin riigimetsast riigi palke wälja tee äärde lao platsi oma toa takka metsast.

 

Kesknädal 4. aprill 1945

Ilm tahe päiksepaistne soe sula. Wedasin palke ja puid riigi metsast wälja sain weetud. Tõin karja maalt kuiwi kuuse puid ja hagu koju.

 

Neljapäew 5. aprill 1945

Tahe päiksepaistne tuulne ilm. Tegin õues hagu ja puid walmis.

 

Reede 6. aprill 1945

Külm tuulne ilm, päiksepaistne. Tegin õues puid ja teritasin teibaid.

 

Laupäew 7. aprill 1945

Külm tuulne ilm homm. külmetand päeval päiksepaistne külm tuul. Tegin hom. hagu Põlliku tee ääres 15 kubu. Päewal käisin kogudus majas. Olid registreerimis planketid teha. Tulin Pütimäelt läbi. Sain kiriku kalendrid. Käisin Ruut Alberti pool sees.

 

Pühapäew 8. aprill 1945

Tahe pilwes õhtu pool päikse paistne. Käisin koguduse majas koosolekul. Oli registreerimis koosolek. Käisin Määrisool.

 

Esmaspäew 9. aprill 1945

Külmetand päewal päiksepaistne. Saatsin Konsistooriumile kog. registreerimis avaldused ära. Tegin hagu toa taga karjamaal Põlliku tee ääres 25 kubu õhtu poolik kraavi ääres 30 k.

 

Teispäew 10. aprill 1945

Külmetand päewal selge ja wali tuul põhja p. Tegin hagu toa taga 42 kubu ja raiusin leppi maha. Külm tuul

 

Kesknädal 11. aprill 1945

Külm maa tahe päewal päiksepaistne, wilu tuul. tegi hagu 58 kubu. Sain õhtul käsu arsti ära wiimiseks.

 

Neljapäew 12. aprill 1945

Külm ilm sadas lund lõunani. Seatsin wankri korda. Käisin koolimajas süstimas ja wiisin arsti Keavale ja kell 6 h. sain koju tee üsna paha pasine ja hommikul külmetand.

 

Reede 13. aprill 1945

Külmetand selge päewal sadas lume kübemeid. Käisin tõin haokoo witsu Aandi kraawi äärest. Arno Estra oli linnast maal käisid naise emaga meil. Tegin haokoo witsu  walmis. Käisin talgulisi kutsumas Mardimäel ka Kangrul.

 

Laupäew 14. aprill 1945

Külm ilm sadas paksu lund lõunani. Tegin witsad walmis ja saatsin Treialile õe Lindaga. Käisin koguduse majas oli kantselei päew. Õhtul käisin Treialil ajasin weikse ankrule witsa peale ja käisin Toal seal olid hao talgud käisin talgulisi kutsumas.

 

Pühapäew 15. aprill 1945

Selge ilm hom. wähe külmetand. Käisime Treiali talgul tegime 200 kubu hagu ja puid.

 

Esmaspäew 16.aprill 1945

Külmetand selge ilm. Käisin Palipere metsas walla puid tegemas ( 2 ruumi puid). Käisin jala Põlliku küla kaudu. Õhtu pool kui koju sain käisin Treialil tegin hobuste latrid korda.

 

Teisipäew 17. aprill 1945

Ilus päiksepaistne ilm, hom. külmetand. Käisime hommiku pool Treialil wiisin sälu ära. Wahetasime lehmaga. Tegin hagu taga karjamaal.

 

Kesknädal 18. aprill 1945

Tahe ilm hommikul külmetand päewal selge wagane. Saesin puid karjamaal Ülo aitas maha saeda päewal käisid kraawiääres kalal Waldoga. Tegin oksad haoks ja saesin puud katki wibu saega, poisid põletasid oksad ära.

 

Neljapäew 19. aprill 1945

Hommikul külmetand päewal tahe päiksepaistne. Lõhkusin puud ära ja ladusin lõunaks kolm ruumi üles, õhtu pool saesin jälle puid katki.

 

Reede 20. aprill 1945

Ilm pilwes sadas wihma. Udutas päew läbi. Lõhkusin puud sülda 3 ruumimeetrit ja ladusin haod pinusse -22 kubu + 18 kubu ja 25 kubu. Raiusin uusi hagu maha Lepatuka wärawas.

 

Laupäew 21 aprill 1945

Ilm pilwes sadas wihma. Õhtu pool tahe. Raiusin hommikul hagu maha. Päewal käisin Kalmus. Tulin tagasi tulle Ruutult läbi.

Pühapäew 22. aprill 1945

 Ilm pilwes tahe. Käisime koolimajas pidi olema rõuge panemine aga ei tulnd arsti. Tulime tagasi. Käisin Ruutul Albert oli Tallinnast tagasi tulnd. Käisin Kangrul.

Esmaspäew 23. aprill 1945

Ilus päiksepaistne ilm wagane. Külisin ristiku seemet rukkisse wastu karjamaad uue maa peale. Õhtu pool korraldasin aitas ja reheall. Parandasi poisi saapaid (Ülo). Lehm Õie tuli õhtul lüpsma. Ema käis Kuimetsas wiis õe Linda Adele ja Marta poole õmblema. Waldo käis ka.

Teisipäew 24. aprill 1945

Sadas wihma (tibistas). Olin kodus parandasin hobuse riistu. Õhtul käisin Põllikus Oraval ristiku seemne puhastuse asja kuulamas.

Kesknädal 25.aprill 1945

Ilm tahe õhtu pool läks pilwe. Parandasin jalawarju (pastlaid). Wedasin teibaid õuest Põlliku tee äärde ja tõin hagu koju õue. Tegin luudasi  ja korwi toas, sadas wihma. Treiali Salme käis  meil omale kapsa maa künni asjus.

Neljapäew 26 aprill 1945

Ilus soe tahe päiksepaistne. Tegin hommikul kaks korwi walmis. Käisin lõunawahel Treialil kapsa maad kündmas. Õhtupool rautasin hobused kodus ära.

Reede 27. aprill 1945

Ilus päiksepaistne tahe ilm. Lõin hommikul aia teibad püsti lõunawahel wedrutasin sööti wastu Põlliku teed. Õhtu pool kündsin sööti.

Laupäew 28.aprill 1945

Selge ilus ilm. Käisin Saarel siga tapmas. Lõuna wahel kündsin natukene. Käisin Kalmus. Õhtu eel kündsin sööti.

Pühapäew 29. aprill 1945

Ilus soe selge ilm. Küntsin söödi ära. Lõunawahel käisin Treiali Salmel kündsin sööti. Käisin oma noore hobusega. Õhtu pool käisin koolimajas oli muusika harjutus. Käisin Wakal mängisime pille.

Esmaspäew 30. aprill 1945

Tahe kuiw selge ilm. Libistasin enne keskhommikut söödi künni ära ja lõuna wahel tegin hagu karjamaal 20 kubu naine libistas mullist kartulimaad. Käisin Treialil sööti kündmas sain söödi küntud ja toa otsast põldu ka veel.

Märts 1945 Neljapäev, märts 5 2015 

Neljapäew 1. märts 1945

Ilm pehme hakkas sadama ja õhtu pool sadas tugevasti wihma. Tõin üksi korwi heinu ja hagu koju.

 

Reede 2. märts 1945

Ilm selge tahe wähe wilu. Käisin Kaius wiisin normi heinu 80 klg pooled põllu heinad ja pooled metsa hein. Sain 8 kop kilo 6 rubla ja 40 kopik. Käisin walla täitevkomitees sund kindlustus maksu maksmas maksin poole ära 40 rubla ja 5 kopik. Sain toidu nõude ostu luba 1 kulbi ja kaks teeklaasi. Kulp maksis 20 rubla ja tee klaasid 1 rubla tükk. Tulin Kuimetsa kaudu tagasi käisin Brenneris ja Kruusimäel õde waatamas, tema oli raskest haige külmetuse tagajärjel, ema oli seal abiks.

 

Laupäew 3. märts 1945

Ilm külm ja tuiskas sajab lund. Posti weo kord naine läks posti weosse wana hobusega. Õde käis tõi hommikul postiagentuurist ära. Olin ise kodus. Käisin päewal Kalmus Koguduse majas tööl saatsin kirjasi ära. Ilm üsna külm tuul põhjast. Sain Kalmust hobusega koju Selter Anton tuli Roondilt hobusega.

 

Pühapäew 4. märts 1945

Selge külm ilm päiksepaistne. Käisime naisega Kaasiksaarel Wissuweres

 

Esmaspäew 5. märts 1945

Külm ilm saesin ja lõhkusin õues puid

 

Teisipäew 6. märts 1945

Külm ilm. Olin kodus lõhkusin puid ja korraldasin kodus

 

Kesknädal 7. märts 1945

Külm ilm. Käisin heinamaal. Saesime naisega suure kuuse maha ja tegin oksad haoks ja tõime õhtul koorma hagu ja korwi täie heinu koju. Ajasime heinad küüni

 

Neljapäew 8. märts 1945

Selge külm ilm. Käisin siiski heinamaal lõhkusin puud katki ja raiusin kase hagu maha ja tõin õhtul hobusega koju.

 

Reede 9. märts 1945

Ilm külm 28 c. Käisin Paides wiisin natuke puid (1/4 3t) turule. Sain 250 rubla koormast. Läksin maandteed mööda ja tagasi tulin Lõõla kaudu. Tee oli hommikul wäga raske külma tõttu. Käisin wana hobusega.

 

Laupäew 10. märts 1945

Ilm külm hakkas sadama ja tuiskas päew läbi. Käisin koguduse majas. Oli asja ajamise päew.

 

Pühapäew 11. märts 1945

Külm ilm olin kodus. Õhtul käisime Treialil Jakob oli kodus.

 

Esmaspäew 12. märts 1945

Ilm pehmem, ligi 0 graad. Käisin riigi puid wedamas Nõiametsa metsast teeäärde wälja. Tõin 5 rmtrid wälja. Panin puukoorma kottu peale Paide turule minekuks.

 

Teisipäew 13. märts 1945

Ilm pehme päewal täiesti sula, wiisin puid Paide, kuuse kuiwad puud 75 cm pikad natuke üle 1 ruumi peal sain 350 rubla. Turu maks 15 rubla. Ostsin ühe mehe käest hobuse naelu 36 naela pakis ja maksis 20 rubla. Ostsin kaks pakki.

 

Kesknädal 14. märts 1945

Selge sula ilm. Käisime Roondi metsas walla koolimaja puid tegemas. Oli teha 2 ruumimeetrid iga ühel.

 

Neljapäew 15. märts 1945

Selge ilm pehme sula. Käisin tõin puid riigi metsast Nõiametsast wälja ja panin turu puu koorma peale.

 

Reede 16. märts 1945

Ilm läks öösel külmaks ja sadas lund walju tuulega, päewal jäi üle ja sulatas. Käisin Paide turul wiisin kuiwi kase puid 1/3 sülda peal 50 cm pikad. Sain 330 koormast. Ostsin ühe käest hobuse naelu 40 tükki=20 rubla ja turult sendimeetri mõõdu rihma =30 rubla. Koju tulles tulin Kaasiksaarelt läbi.

 

Laupäew 17. märts 1945

Külm tuulne ja pilweline ilm. Tõime poisiga Üloga heinu ja hagu heinamaalt kaks woori kahe hobusega (teisega heinu ja teisega hagu). Õhtul käisin Treialil Jakob oli jälle kodus käisin temaga jutlemas.

 

Pühapäew 18. märts 1945

Külm ilm. Tõime heinu heinamaalt wiimased ära ja panin heinad puntrasse normi jaoks 80 klg

 

Esmaspäew 19. märts 1945

Külm ilm päewal selge ja sulatas. Wedasin Nõiametsast riigi paberi puid wälja (kuiwad). Õhtul panin turu koorma peale karjamaalt kuuse puid 1 1/2 rmtr 75 cm pikad.

 

Teisipäew 20. märts 1945

Külmetanud päewal pilwes sulatas wähe. Käisin Paides turul sain puude eest 375 rubla. Tõin pliidi plate antsin koorma (1 rm) kase puid lühikseid. Ostsin ise Kaasiksaare Oskari käest-maksis 400 rubla.

 

Kesknädal 21. märts 1945

Ilm pilwes sadas wihma päew läbi. Olin kodus wõtsin wasika nahal karwa ära ja panin parki paju koortega.

 

Neljapäew 22. märts 1945

Selge külmetand, päewal päiksepaistne sula. Käisin wiisin normi  heinad Kaiu ja Kaiust wilja Raplasse 311 klg. Ilm külm tuulne.

 

Reede 23. märts 1945

Selge, päewal sula. Käisin heinamaal raijusin kaske maha ja tõin wana hobusega koju kaks woori.

 

Laupäew 24. märts 1945

Selge ja sula soe ilm hommikul külmetanud. Tõin heinamaalt koorma kase hagu koju. Käisin koguduse majas koosolekul. Õhtul olin kodus.

 

Pühapäew 25. märts 1945

Päike paistne sula ilm. Käisin päewal treialil Jakob oli Kärust kodus. Oli külapääle läinud aega wiitma. Käisin õhtul Mustsaarel wana hobusega ja Suuresöödil  liha normi asjus. Suuresöödi Woldemar lubas teisipäew Raplasse minna ja ka minu normi osa ära täita, tema wiib sea. Tulin Mustsaare kaudu koju.

 

Esmaspäew 26. märts 1945

Wilu tuul udune õhtupoolik selge ja lumi sulab. Käisime Üloga Juurus herneid puhastamas. Käisin Juuru õpetaja pool koguduste registreerimise asjus rääkimas. Saime päewa loojaks koju. Panin Paide minekuks koormad puid peale kahe hobusele.

 

Teisipäew 27. märts 1945

Selge ilm öösel kuuwalge ja külmetand, päewal sula teed tükati paljad. Käisime Üloga Paides olid weiksed koormad peal. Teise koorma eest sain lupja 300 klg.Ühis kauplus Jwast, olid kuuse puud, teise koorma eest sain 275 rbl.

 

Kesknädal 28. märts 1945

Sadas wihma. Käisin Sõõrul jahvatasin linnased ( 1puud) ära. Õhtu pool wedasin kruusa Selgi mäelt 3 koormat.

 

Neljapäew 29. märts 1945

Ilm udune niiske soe. Wdasin kruusa 5 koormat ja tõin 3 koormat kiwe koja trepi jäoks walmis.

 

Reede 30. märts 1945

Päikse paistne ilm. Läksin hobusega Pikanõmmele kõik kohad wett täis. Tulime Pütimäelt läbi ja käisime koguduse majas pidasime juhatuse koosoleku Koguduse registreerimise  koosoleku  kokku kutsumise kohta. Tegime kuulutused walmis ja panime poe juure wälja.

 

Laupäew 31. märts 1945

Ilm päiksepaistne. Olin kodus tegin kutseid ja saatsin ära, õhtu pool käisime Mustsaarel.

 

 

Veebruar 1945 Neljapäev, märts 5 2015 

Neljapäew 1. weebruar 1945

Ilm külm tuulne sadas lund. Läksime kella 5 ära Kärusse Treiali Jakob ja Lepatuka Robert. Läksime Jakobile abiks puid wedama wedas oma hobusega sõja wäele puid ja sai siis ühe nädala kodusse. Jõutsime kell 9 aeg Käru mõisa kus pidid teised ka olema aga ei teatud arwati metskonnas et on Kullima külas. Läksime senna ei olnd ka seal. Sõitsime metsavahi juure “Maidemale” seal pidasime lõunat. Teised olid metsa läinud läksime järgi ja panime koormad peale. Jõutsime widewikus Kärusse. Ööd olime Paul Kallda juures Lauri wäljal.

 

Reede 2. weebruar 1945

Sadas lume lörtsi ja wihma tuul lõunas, sadas lõunani õhtu pool tuul keeras põhja poole ja läks külmaks. Käisime Käsper Weljo pool olime seal 3 tundi siis jäi sadu üle ja panime metsas koormad peale ja jõutsime õhtuks aegsasti Käru jaama. Ööd olime seal samas kus eelmine öö. Teiste wedajatega üldse kokku ei saanud, sest läksime otse teed metsa ja nemad olid warem läinud.

 

Laupäev 3. weebruar 1945

Tahe ilm lõunani, õhtu pool hakkas lund sadama ja õhtul päris sula. Käisime metsas tõime koormad Käru jaama ja kell 4 ja 5 aegu hakkasime koju sõitma. Läksime hommikul warem metsa jäle otse otse teed üle heinamaa Sirtsu sillalt alla käisime Weljo juures soojas ja teised oliwad jälle warem metsast wälja sõit koormatega. Jõutsime õhtul kell 9-10 aeg koju. Lörtsis laia lund.

 

Pühapäew 4. weebruar 1945

Külm ilm tuulne wähe tuiskas ajas teepeal jäljed täis. Käisin Pütimäel ja Koguduse majas, seal pold midagi see kord teha. Läksin Ehalasse posti asjus ja käisin Mäeotsa talus seal oli palwe tund, lõppes ja sain nendega hobusega koju poole. Käisin Karjala küla woliniku pool, see oli kottu ära ja sain Nurgalt kätte ja sain temale oma külwi kawa üles anda. Suuresöödi Wolli oli hobusega seal ja tulime tema hobusega koju.

 

Esmaspäew 5. weebruar 1945

Külm ilm. Käisin Karjalas hobusega, wiisin koolipoisi Eino edasi. Tõin heina maalt kaks koormad regi hagu koju.

 

Teisipäew 6. weebruar 1945

Ilm külm tahe ei sadanud lund. Käisin Kuimetsa weskil leiwa jahu tegemas. Sain öösel jahvatada.

 

Kesknädal 7. weebruar 1945

Tahe külm ilm. Tulin kell 4 weskilt koju puhkasin kella 8ni. Panin koorma pealt ära ja tegin palgi weo pakku. Õhtu pool käisin Sööaugu Lembituga koguduse majas, antsin temale ristimis tunnistust wälja

 

Neljapäew 8. weebruar 1945

Ilm pehmem sadas lund. Olin kodus toas parandasin jalanõusid omale

 

Reede 9. weebruar 1945

Sula pehme ilm. Käisime metsas Selgimäe wahtkonnas Aaviksaare krundi wastas. Tõime (10 p.) palke wälja Waka karjamaale. Tegi märjaks.

 

Laupäew 10. weebruar 1945

Pehme sula ilm tahe. Käisin palke wedamas Selgimäe wahtkonnas Waka karjamaale 10 palki.

 

Pühapäew 11. weebruar 1945

Pehme ilm. Käisin koguduse majas, oli juhatuse koosolek.

 

Esmaspäew 12. weebruar 1945

Selge ilm. Käisin Pikanõmmel siga aitamas tappa. Õhtu poolik tõin karjamaalt ahju kütte puid koju.

 

Teisipäew 13. weebruar 1945

Pehme ilm. Käisin riigi metsas palke wedamas Selgimäe wahtkonnas

 

Kesknädal 14. weebruar 1945

Pehme ilm. Käisin riigi weos. Wiisime haava pakke Käru raudteejaama. Kolm pakku oli peal 22 m pikad ja jämedus 38 35 ja 32 cm

 

Neljapäew 15. weebruar 1945

Pehme ilm wedasin puid riigi metsast wälja Waka karjamaale

 

Reede 16. weebruar 1945

Ilm külmem külmetas. Käisin metsa weos ja  õhtu pool tõin heinu koju. Käisin õhtul Treialil waatamas kas saab hobust rautada ja sain Jakobilt raud ja naelu.

 

Laupäew 17. weebruar 1945

Ilm külm wagane. Käisime raudu parandamas Treialil ja lõin raua alla hobusele. Õhtu pool käisin koguduse majas asjaajamisel

 

Pühapäew 18. weebruar 1945

Külm tahe ilm. Käisin Saarel Palm Mardi matusel, wiisime Wahastu surnuaeda.

 

Esmaspäew 19. weebruar 1945

Ilm wähe pehmem sadas lund. Käisin wedamas riigi metsast tõin 4 teho wälja ja õhtul käisin hobusega Saarel tõime toidu nõud ära.

 

Teisipäew 20. weebruar 1945

Ilm külm õhtu pool pehme. Käisin wedamas riigi metsas. Tõin üle normi wälja

 

Kesknädal 21. weebruar 1945

Ilm külm päewal sulatas. Käisin riigi metsas wedasime wihu  materjali puid wälja 4 thm.

 

Neljapäew 22. weebruar 1945

Pehme ilm wedasime palke metsast wälja wisu materjal sai otsa. Olin palgi kelguga tõin 16 palki 3 thm wälja.

 

Reede 23. weebruar 1945

Ilm pehme olin kodus. Tegin koguduse aruannet. Õhtul käisin Treialil Jakobi pool.

 

Laupäew 24. weebruar 1945

Ilm pehme päewal sulatas. Käisin Koguduse majas töötamas. Oli kantselei päew

 

Pühapäew 25. weebruar 1945

Pehme ilm. Käisin Koguduse majas. Oli nõukogu koosolek.

 

Esmaspäew 26. weebruar 1945

Külm päewal sulatas. Käisin riigi metsas wedasin palke wälja 15 palki. Õhtul tõin Ruutult heina korwi.

 

Teisipäew 27. weebruar 1945

Pehme ilm wähe tuult. Käisin tõin heinu heina maalt. Ülo oli koolist kodus aitas tuua tõime 4 korwi täit.

 

Kesknädal 28. weebruar 1945

Ilm pehme, õhtu pool täiesti sula. Tõin heinu heinamaalt 4 korwi täit. Teed kõrged lööb sisse sulaga ja koorma küljeli. Tõstsin enda pihad haigeks. Wiisin õhtul korwi ära.

 

 

Jaanuar 1945 Kolmapäev, märts 4 2015 

Esmaspäew 1. jaanuar 1945

Lumi maas ilm pilwes. Käisin Taga- Põlliku külas majapidamisi loendamas Treiali, Kopli, Uuetoal, Lepikul. Tagasi tulles käisin Keskülas sees.

 

Teisipäew 2. jaanuar 1945

Pehme ilm pilwes. Käisin Taga-Põllikus loendamas. Sain õhtuks läbi.

 

Kesknädal 3. jaanuar 1945

Ilm läks sulale. Tõin heinu heinamaalt kuhjast, käisin poisiga seltsis. Tõime ühe korwi täie ära märgi heinu kuhja pealt. Õhtu pool käisin Heinsemäe Ruudi pool wiisin talle tubakat ja tõin oma 5 tollised naelad ära. Tõin õhtul Ruutult heina weo korwi.

 

Neljapäew 4. jaanuar 1945

Sadas wihma. Tõin heinu heinamaalt kahe hobusega kaks woori. Saime kuhja ära. Ülo oli teise hobusega.

 

Reede 5.detsember 1945

Ilm sula, sadas lume lörtsi. Käisin Määrisoo küla loendamas. Käisin Mardimäel, Sööaugul, Aaviksaarel, Wakal, Palmil (Kuusikul) ja Keldrimäel.

 

Laupäew 6. detsember 1945

Külmetand tahe ilm. Käisin loendamas Lepatuka, Uuetoal, Sõõrul, Nurgal, Lepikul Määrisool ja Kangrul.

 

Pühapäew 7. detsember 1945

Tahe ilm. Käisin loendamas Wakal (Warjula). Adamsonil, Karjalas ja Ruutul (Waalikõrwes)

 

Esmaspäew 8. detsember 1945

Külmetanud tahe ilm. Tõin kaks korda regi hagu heinamaalt.

 

Teisipäew 9. detsember 1945

Tahe ilm. Käisin Kaius. Wiisin loendus kirjad ära. Keldrimäe Erich käis ka minuga seltsis wallamajas.

 

Kesknädal 10. detsember 1945

Olin kodus seatsin Tallinna minekuks lasksin sõiduluba postimehel ära tuua.

 

Neljapäew 11. jaanuar 1945

Tahe pehme ilm. Hakkasin kell 2 linna sõitma sain kell 7 Kolusse ja kella 17neks Tallinna Punane tn 10. Olime seal öömajal, õhtul läksime Meisalu Eduardiga Uus-Kalamaja 17. Olime ööd tema õe Salme pool. Eedi käis minuga ühes Tallinnas. Käisime noore hobusega (Miiraga)

 

Reede 12. jaanuar 1945

Ilm pehme udune. Tulin Punane t. 10 tagasi ja läksime Kangru Mardiga turule tema hobusega. Käisin tõin petrooli Kunderi tän 49-5. Wõtsin kelgu Otsmanni käest ja tõime Meisaluga ära. Saime kell 23 Roomanni poole. Olime ööd seal.

 

Laupäew 13. jaanuar 1945

Sula ilm sadas niiskust ja lund. Käisin wiisin kelgu ära ja tõin turult wee ämbri maksis 100 rubla. Wõi maksis 200 sea liha 100 looma liha 25-30. Wastawalt olid hinnad endise Eesti sendiga 1 eesti sent-1vene rubla. Sõitsime kell 14 Tallinnast wälja.

 

Pühapäew 14. jaanuar 1945

Ilm pehme tuul õhtust. Jõutsime kell 4 koju, puhkasin kella 8ni. Olin kodus korraldasin kodus.

 

Esmaspäew 15. jaanuar 1945

Selge pehme ilm. Käisin aitasin Treialil Jakobil siga tappa. Jakobil oli mobilisatsiooni käsk, hakkas selle wastu seadma. Käisin õhtul petrooli nõud Jakobi käest saamas.

 

Teisipäev 16. jaanuar 1945

Selge päiksepaistne ilm. Käisime Kaius loendus kirjadele alla kirjutamas. Anti poest igaühele normi kaupa 1 t seepi 1 pesu pulber 1 toos tikke ja 400gr soola, isikule. Petrooli ei saand. Tulin Kuimetsa kaudu tagasi õhtul hakkas tuiskama. Kangru Mart käis õhtul meil wiis oma pensiini ja õli ära. Üks linnaline jäi meile öömajale tuli linnast ja läks Wõhma, tütarlaps.

 

Kesknädal 17. jaanuar 1945

Ilm möllas tuisata olin kodus tegin hobuse talli aia wärawat. Ema käis Kuimetsas wiis weskisse puid.

 

Neljapäew 18. jaanuar 1945

Sadas lund. Käisin wiisin lapsed kooli ja tõin kottu koplist heinu natuke hobustele tegin hobuse sõime puid. Käisid lapsi kooli majas süstimas.

 

Reede 19. jaanuar 1945

Ilm külm ja tuisune. Olin kodus tegin hobuse sõime. Naine käis Lelles lõngade järgis wana hobusega. Sain kutse Tallinna Rataskaevu 5 sõjaväe rahwa…. ilmumiseks 24 jan kell 14

 

Laupäew 20. jaanuar 1945

Olin kodus parandasin Eino saapaid ja tegin naisele ja emale pastlad walmis.

 

Pühapäew 21. jaanuar 1945

Käisin hommiku wara Taga-Põllikus Uuewäljal wiisin kutse Kaiu minekuks sõjakahjude asjus. Läksin ka Kaiu. Ilm tuisune ja külm. Sain Kaius uue kutse ilmuda Nõmme Ida tän. 3 22. s. on esmaspäew. Tulin Kuimetsa kaudu koju. Wiisin Robami ….. ja Harlambile ja Kõrgemäe Augustile ka kutsed Nõmmele minemiseks.

 

Esmaspäew 22. jaanuar 1945

Külm ilm teed tuisand. Läksin hommikuks hobusega Kõrgemäele ja sealt nende hobusega Lelle jaama kell 7 aeg. Liine tuli tooma. Saime õigeks ajaks kohale kell 12ks ja saime piletid kätte. Jõutsime kell 5 Nõmmele Ida tänaw 3. Saime kell 1/2 12 wabaks. Olime ööd Pärnu tän. 209

 

Teisipäew 23. jaanuar 1945

Külm tuulne tuiskas ja sadas lund. Läksime rongiga Tallinna. Käisin turul nägin Treiali Jakobid läksid kamandrus lund ajama. Kõrgemäe August sõitis linnast wälja autoga. Käisin Kappeli tänaval. Tõin Nõmmelt oma kraami ära ja jäin Kappeli tän. 5-8 öömajale. Õhtul käisin Jakobit ka waatamas Lai tän. 5

 

Kesknädal 24. jaanuar 1945

Külm ilm lund ei sadand. Käisin turuplatsil ringi ja käisin komisarjaadis ees Rataskaewu 5 lasti koju tagasi. Jäin ööd weel linna ei saanud wälja sõita. Käisin weike jaamas sõitusi kuulamas millal wälja sõidavad. Käisin Wiljandi tän 20-6 Laupa pool.

 

Neljapäew 25. jaanuar 1945

Külm ilm wagane selge. Käisin turul müüsin oma juure pandud toidu wõi ja liha tüki ära. Ostsin ühed täied tallad (190 rubla) ja muud kribu krabu, peegli 25 rubla ja söögi soodat kakssada grammi 10 rubla. Õhtul sõitsin Tallinnast weiksest jaamast wälja kell 19 aeg õhtul. Sõitsime Saade Augustiga ühes olime looma wagunis rahwast oli wagun täis. Oli üsna soe jõutsime kell 11 Lelle jaama.

 

Reede 26. jaanuar 1945

Kõva külm 18-20 c tuiskas. Jõutsime kella 4 koju Määrisoo perenaine oli meil vastus (Robamitele)  ja wõttis pakid oma peale ise jooksime järgi oli hirmus külm sain kätest külmetada ja jäin haigeks palawik ja köha.

 

Laupäew 27. jaanuar 1945

Ilm külm ja sadas tuiskas. Olin haige ja parandasin laste saapaid kodus

 

Pühapäew 28 jaanuar 1945

Ilm külm tuul wali ja tuiskas sadas lund. Käisin haigest peast Kaius. Kutse oli tulla sõja kahjude plankettide järgi ja anti selleks juhiseid. Tulin tagasi tulles Kõrestikust läbi. Saadeti Erich Merilale komisjoni ilmumise kutse wiisin kätte. Tulin Mustsaare kaudu koju oli juba pime.

 

Esmaspäew 29. jaanuar 1945

Tuiskas sadas lund ilm wähe pehmem. Käisin Ruut Alberti pool sõjakahjude asjus ja wiisin külawanemale käskkirja kätte. Tulin koju olin haiglane. Naine käis Kuimetsas wiis tera kotid weskile jahwatada aga ei jahwatand mölder oli kottu ära.

 

Teisipäew 30. jaanuar 1945

Ilm sadune külm, Tõin hagu ühe woori heinamaalt. Olen haige kõwa köha ja nohu. Õhtul käisid Sööaugu Waka ja Kuusiku meil üles andmas sõja kahjusi.

 

Kesknädal 31. jaanuar 1945

Sads lund olin kodus tõime heinu koplist ja seatsin Kärusse minekuks heinu peale. Õhtul käis Ruut meil sõja kahjude asjus.

Detsember 1944 Kolmapäev, märts 4 2015 

Reede 1. detsember 1944

Külmetand tahe ilm. Käisin Sõõrul aitasin siga tappa. Õhtupool raiusin karjamaal leppi maha. Õhtul tegin ukse tahwlid walmis.

 

Laupäew 2. detsember 1944

Sadas öösel lume härma maha. Käisin raiusin leppi maha. Hööweldasin ukse puhtaks. Tõin reega linad põllult ära rehealla. Õhtu poolik lõin toa wiilu kinni. Õhtul hakkas lund sadama lõuna tuulega. Õhtul käisin Wakal, mängisime pillisi.

 

Pühapäew 3. detsember 1944

Ilm pehme. Öösel tuiskas lund oli wiilust sisse tuisanud ajasin aha. Käisin Heinsamäel agentuuris ja Kalmus koguduse asju ajamas. Tulles tulin Karjalas ja Ruutult läbi käisin loterii piletesi müümas. Õhtul käisin Treialil liha normi wiimise asjus läbi rääkimas.

 

Esmaspäew 4. detsember 1944

Lumi maas, külmetas, sadas lume kübemeid. Rautasin noore hobuse esimesed jalad terawasse ja tagumistele lõin jää naelad. Käisin hobusega Treialil reega,-tegin ree jalad haljaks.

 

Teisipäew 5. detsember 1944

Külm ilm, sadas päewal niiskust ja lume lörtsi. Käisime Raplas wiisin liha normi. Wiisin kaks lammast (wana ja talle) wana lammas kaalus 47 klg. jäi normi katteks 45 klg, seega liha katteks 29 klg. ja 16 klg. jäi terewilja katteks. Talle wastu ei wõetud, oli weike (16klg) Tõin koju tagasi. Käisime regedega Kaiu kaudu. Treiali Jakob käis ka.

 

Kesknädal 6. detsember 1944

Ilm külm ja tahe. Käisin tõin noore hobusega heinamaalt kase hagu pikalt kaks korda ja õhtul tõin wana hobusega koplist küünist heinu rehe alla hobustele. Tulid mobilisatsiooni käsud meestele. Käisin Treialil wiisin käsukirja Jakobi kätte.

 

Neljapäew 7. detsember 1944

Külm tahe ilm pilwes. Käisin sepal Aidametsas hobuseid rautamas tegime wana hobusele uued rauad ja noorele panime tagumised terawaks. Sain widewikuks walmis. Õhtul seatsin weskiminekuks teri kotti walmis.

 

Reede 8. detsember 1944

Külm wali tuul hommikust. Käisin Kuimetsa weskil tegin leiwa ja looma jahu ühe weikse koorma (14 rasket kotti) Käisin reega.Tee Kuimetsas üsna paljas.

 

Laupäew 9. detsember 1944

Sadas niiskust ja külmetas maa peal ära. Käisin hommikul Määrisool ja Ruutul soola asjus. Käisin wiisin kaks meetrit puid Kuimetsa kaupmehele ja sain 60 klg. soola. Käisin kahe hobusega Üloga seltsis.

 

Pühapäew 10. detsember 1944

Niiske ilm. Olin kodus. Ema käis noore hobusega reega kirikus Selma ja õe Lindaga istusin nende peale ja käisin Karjalas ja Adamsonil. Müüsin Karjalasse 2 riigipiletid ära. Õhtul käisin Mustsaarel lõikasin Eeri juukseid.

 

Esmaspäew 11. detsember 1944

Ilm läks sulaks sadas niiskust õhtul hakkas wihma sadama. Olin kodus. Wdasin heinu heinamaalt koju kaks korwi koplist. Õhtul käisin Treialil Jakob oli Lelle weskile läinud. Käisin Mustsaarel tõin wasika raha ja köie ära.

 

Teisipäev 12. detsember 1944

Sadas wihma maa puha haljas. Tegin Ülo saapad korda. Õhtul käisin Treialil olin sääl. Treiali hobuse warss oli haige. Olin õel abiks, Jakob oli weskil.

 

Kesknädal 13. detsember 1944

Ilm udune pehme sula. Olin kodus parandasin Eino saapaid. Õhtul käisin Treialil Jakob tuli weskilt koju. Olid koorma Waka wankri peale pand ja ree tõid tühjalt koju.

 

Neljapäew 14. detsember 1944

Ilm tahe külmetas. Parandasin Eino saapaid sain õhtuks walmis. Seatsin Kohila komisjoni minekuks walmis.

 

Reede 15. detsember 1944

Kõwa külm selge ilm. Läksime Saare Juhaniga Kohilasse, hakkasime kell 6 Saarelt minema meie hobusega-wankrega. Saime õhtul widewikuks Kohila. Ruut Hansu juures Juurus pidasime lõunat.

 

Laupäew 16. detsember 1944

Udune külm ilm. Käisime komisjonis Kohila rahwamajas. Jäime ööd sisse. Anti 6 kuu tähtajaline paber.

 

Pühapäew 17. detsember 1944

Külm ilm udune pilwes. Hakkasime hommikul walges tulema Juurus pidasime lõunat ja widewikuks saime koju. Ruut Albert tuli ka meiega ühes oma hobusega.

 

Esmaspäew 18. detsember 1944

Külm ilm pilwes, õhtul läks selgeks. Käisime Üloga Lelles arsti juures-olid wistrikud peal. Tõin rohtu. Tõin Saare Juuli kangad Lellest ära. Kanga wärwimine 10 rubla meeter ja uhtumine 4 rubla meeter. Käisime noore hobuse ja wankriga.

 

Teisipäew 19.detsember 1944

Ilm külm udune. Olin kodus käisin Selter Antonil aitasin siga tappa. Õhtupool rajusin karjamaal kase hagu maha. Naine käis wiis normi wilja Kaiu poodi 10 klg nisu ja wõid normi katteks. Sai jahvatus luba kätte.

 

Kesknädal 20. detsember 1944

Tahe ilm raijusin leppi karjamaalt kaskede vahelt maha.

 

Neljapäew 21. detdember 1944

Külm tahe ilm. Tõin reega karjamaalt kase hagu koju. Käisin Ruutul tõin naela kasti ära ja Wakalt sea küna. Õhtul tõin kopli küünist heinu. Käisin Lepatukal poissi seatapu juurde abiks kutsumas.

 

Reede 22. detsember 1944

Kõwa külm üle 10 c. Tapsime siga Treiali Jakob ja Seltre Anton ja Lepatuka poiss olid abiks. Käisin wiisin Waka küna ära ja käisin reega Mustsaarel, tõin rukki kotid ära, heinamaa külmentand, käisin üle Aandi soo.

 

Laupäew 23. detsember 1944

Ilm külm päewal läks pehmeks ja sadas lund. Naine käis Lelles wankriga ja noore hobusega lastele rohtu toomas. Raiusin sea katki, siga kaalus 10 p, 15 n. Õhtu pool lõin talli luugi kinni. Käisin poe juures pidime Heinsemäele minema, naine tuli wastu ja tulime tagasi.

 

Pühapäew 24. detsember 1944

Ilm pilwes sula, lume kord maas. Käisin Pütimäel koguduse majas pro Wõsu oli kottu ära ja tulime ära ei saanud sisse. Jõulu laupäew käisime Treiali jõulupuul.

 

Esmaspäew 25. detsember 1944

Sula ilm maa paljas ilm tahe ja ilus. Olin kodus. Õhtu pool käisin Keldrimäel. Õhtul olime meil koos õed olid Kuimetsast meil.

 

Teisipäew 26.detsember 1944

Sadas wihma udus. Olime kodus. Õhtu poolik käisin Kangrul. Õed läksid ära Kuimetsa. Wõtsid minu wankri.

 

Kesknädal 27. detsember 1944

Udune ilm hakkas niiskust sadama. Käisin Seltri Antoni pool. Õhtul käisin koguduse majas. Antsime kortri välja Rudolf Suvile. Naine käis lastega Mustsaarel

 

Neljapäew 28. detsember 1944

Ilm sula. Käisin Kaius loenduse materjali wastu wõtmas. Tagasi tulles tulin Kuimetsast läbi tõin oma wankri ära. Käisime Adele kaarikuga.

 

Reede 29. detsember 1944

Külmetanud selge ilm. Käisin Pikanõmmel koguduse esimehe pool wana aasta õhtu üle aru pidamas. Käisime Esimehega Kõhil ja Mäeotsa ja Püti mäel. N.K.U mehed olid Wahastus

 

Laupäew 30. detsember 1944

Külmetanud selge õhtupool läks pilve ja hakkas lund-lörtsi sadama. Käisin hobusega heinamaal raiusin kaske maha ja tegin 10 kubu kase hagu ja tõin haod koju.

 

Pühapäew 31. detsember 1944

Sadas lund lume kord maas. Käisime Kaius külavanematel usaldusmeesteks- mina, Palm Leno ja Pohla Priidik. Käisin Kangru Mardiga kaasas. Oli normide asjus kõnekoosolek ja tehti kindlaks mittelaekunud normid kiires korras 5aks jaanuariks ära tuua ja külawanemad seda järel kontrollida.

Selle aasta lõpp. Hääd uut astat.

 

 

 

 

November 1944 Kolmapäev, apr. 6 2011 

Kesknädal 1.november 1944

Niiske ilm maa külmetanud. Panin talli jalg uksele hinged ette. Tegin sea aedasi ja panime sead uude talli. Ülo lõhkus aedu wanast tallist. Õhtuti tegin akna kasti.

 

Neljapäew 2. nowember 1944

Ilm niiske pehme märg. Wedasime Üloga sõnnikut uue toa ette rohtaeda wanast tallist. Koristasin palgid ja lattid maa pealt ära seina äärde. Tegin õhtuti akna kasti.

 

Reede 3. nowember 1944

Wali tuul lõuna hommiku poolt. Sadas wihma. Tegin wana tallile lattidest wahe wahele põhu tarwis. Õhtu poolik panin uue toa kojale warju ümber wana keldri katuse ja lauad. Naine laotas sõnnikut laiali. Maa sula. Tegin akna raami kasti walmis köögile.

 

Laupäew 4. nowember 1944

Sula ilm. Niiske ja wihmane. Õhtu poolik tahe. Tegin akna raami  eestoale sain walmis lõunaks. Õhtupool kündsin rohtaiast maa ära. Käisin Mõisa juures wiljapeksu masinat waatamas. Käisin Treialilt masina wedamiseks hobuseid kuulamas.

 

Pühapäew 5. nowember 1944

Tahe ilm. Käisime Treiali Jakobiga tõime masina Seepa juurest ära ja masindasime wilja ära. Läks 4 tundi. Meilt läks masin Wakale. Wilja oli wähe. Odra wili jäi suwel wee all ja kadus ära oli weel kaks koormat.

 

Esmaspäew 6.nowember

Sadas wihma. Koristasin aitas korda. Panin weike toa akna ette. Ülo ja Eino läksid kooli esimest päewa.

 

Teisipäew 7. nowember 1944

Sadas päew läbi wihma. Olin toas parandasin kooli poiste jalanõusi. Mustsaare Erich käis õhtul meil.

 

Kesknädal 8.nowember 1944

Sadas wihma päew läbi. Paninakna klaase ette ja panin eestoa akna ette hommikul ja õhtul saesin uste puud.

 

Neljapäew 9. nowember 1944

Sadas lume lörtsi ja wihma.Tegin wiilu puu laua walmis ja saesin laudu. Õhtul töötasin toas hööweldasin uste puid.

 

Reede 10. nowember 1944

Udune pilwes wilu ilm. Seatsin weelaua kambri otsa paigale. Õhtu pool käisin Treialil hobuse nahka wõtmas (Wana Saara suri ära) Naine oli Keldrimäel masinas. Käisin õhtul Keldrimäel. Sealt käisime Kangru isa õlu joomas. Pidasime Mardi õhtud. Wilja masindus jäi Keldrimäel pooleli. Traktori laager sulas ära.

 

Laupäew 11. nowember 1944

Sadas wihma hommiku tuulega. Tegin häda wiilu ette ja panin wiilu raamistüki paigale. Käiasime Üloga höövli rauad terawaks. Tegin omale sauna. Hommiku wara hööweldasin ukse puud puhtaks.

 

Pühapäew 12. nowember 1944

Udune niiske ilm. Käisin Roosmann rätsepa juures riiete töö asjus tahtsin jopet lasta teha. Ei lubanud seekord teha jääb peale jõulu. Olime koguduse majas juhatuse koosolekul. Tammuse Krõõt oli matta. Käisin poes tõin 7 paari akna haake. Käisin Meisalu Eedi pool Kuusikul.Tahtsin wiilu latte saeda, edaspidi siis teatab.

 

Esmaspäew 13. nowember 1944

Tahe sula ilm. Käisin koolimajas registreerimas sõjamaksude tarwis. Anti normi kohustuse lehed kätte. Terawilja tuli wiia 90 klg neist kuuskümmend (60%) protsenti toiduterawilja. Kartulaid 225 klg. 29 klg liha (eluskaal) ja 85 klg piima 3,5% rasvasisaldusega. Saesin laudu uues toas ja panin weski kotte walmis. Õhtul käisin tõin Treialilt wankri. Õhtul hakkas niiskust sadama.

 

Teisipäew 14 nowember 1944

Sadas wihma ja lume lörtsi terwe päew. Naine käis Kuimetsas wiis weskisse puid ja ühe koti kaeru jahwatada.Weski ei töötanud see päew lubas neljapäew alles hakata. Olin kodus wedasin sõnnikut kapsa maale toa ette ja kündsin sisse noore hobusega.

 

Kesknädal 15. nowember 1944

Sadas niiskust käisin tõin Pendre kruusi august kruusa ühe kasti täie. Sõjawäe auto oli selle ajaga meile rehealla aetud ratta kummid olid katki parandasid neid. Panin weski koormad peale ja läksime emaga Kuimetsa weskile. Päewal hakkas külmetama. Saime õhtul widewikus weski juurde panime kotid weskisse ja hobused wiisime Wahegu Mardile ööseks. Ise olime Brenneril.

 

Neljapäew 16. nowember 1944

Selge külm ilm. Olin weskil tegin leiwa jahu kaks kotti. Ühe koti  nisu sõela jahu ja 3 kotti looma jahu.Tulime õhtuks koju. Auto oli lõunaks ära läinud.

 

Reede 17. nowember 1944

Külmetand pilwes sadas hooti lume kübemeid. Wedasin kartuli kuhjale rohtaeda mulda peale.

 

Laupäew 18. nowember 1944

Külmetand selge wedasin 4 koormat sawi ja weike kuhjale mulda peale.

 

Pühapäew 19. nowember 1944

Külm wilu hommiku tuul. Olin kodus parandasin laste jalawarju. Käisin õhtul Kõrgemäel tahtsin Meisalu Eediga kokku saada. Eedi oli sääl. Olid matused Alew’i Riia oli matta. Olin ka õhtul matusel.

 

Esmaspäew 20. nowember 1944

Kõwa torm sadas lund walju tuulega päewal läks raheks ja õhtu eel hakkas wihma sadama. Käisin wiisin kardulaid Kaiu normiks 225 klg 5,5 klg. Jäin Kaiu ööwalwesse ruumi.

 

Teisipäew 21. nowember 1944

Sadas ööläbi wihma. Olin öö walwes. Lasti hommiku widewikus wabaks. Käisin kantslis antsin palwe maa korralduse asjus sisse. Käisin wõtsin poest kartulite raha wälja. Tulin jala Kuimetsa ema oli seal wastas. Tulles tulin Toomjas külas Pilli Hindreku talus sees.

 

Kesknädal 23. nowember 1944

Ilus ilm hakkas külmetama sadas lume korra maha. Paigutasin loomi teise talli lehmad uude ja hobused wanasse talli. Õhtu pool raijusin Põlliku tee ääres põllu ääres leppi maha. Õhtul töötasin toas tegin wälis ust.

 

Neljapäew 23. nowember 1944

Ilus selge ilm külm. Saagisin wahe uste laudu katki. Õhtul töötasin toas.

 

Reede 24. nowember 1944

Kuiw külm ilm pilwes sadas lume kübemeid. Käisin Kuusikul lasksin lauad lõhki ja hööveldasin ukse puud ära. lasin wiilu liistu.

 

Laupäew 25. nowember  1944

Ilm pilwes sadas niiskust sula.Olin toas tegin ukse tahwlid walmis ja panin kokku. Õhtul hakkas wihma sadama.

 

Pühapäew 26. nowember 1944.

Ilm wihmane niiske.  Olin kodus tegin ukse korda. Õhtu pool käisin Karjamõisas Palmil ja Wakal loterii piletite asjus. Mängisime Wakal pillisi tulin sealt koju.

 

Esmaspäew 27. nowember 1944

Pehme niiske ilm. Tegin maja wiilu. Õhtul tegin toas tööd. Teist välis ust.

 

Teisipäew 28. nowember 1944

Sula pehme. Tegin wiilu. Õhtupool käisin Treialil wana hobuse Tipsu nahka wõtmas. Oli õlu Kopli Jaan oli ka abiks. Käisime hobusega Lepikul muidu lusti sõitmas. Läks selgeks ja külmaks. Naine käis wana hobusega Kaius wiis wõid 3,5 kilo. Wõi kilu maksis 4 rubla  wene raha.

 

Kesknädal 29. nowember 1944

Külmetanud. Käisin panin metsast wana hobusele 1 rm puid peale  ja naine wiis kooli juhatajale walla normiks. Raiusin Põlliku tee ääres leppi maha. Õhtul käisin wiisin noore hobusega teise koorma kooli juhatajale puid.Õhtul töötasin. Tappisin ukse puudele augud sisse.

 

Neljapäew 30.nowember 1944

Külmetand  tahe härmas. Käisin wiisin hommikul noore hobusega koorma puid ( 1rm) koolimajasse. Raiusin toa taga karjamaal leppi maha kraawi kaldalt. Hommikul ja õhtul tegin ust.

Pühapäev, apr. 3 2011 

Pühapäew 1. oktoober 1944

Sadas öösi wihma päeval tahe ilus. Olin kodus tuulasin kaerad ära ja panin kotti. Õhtu pool käisin Leedil ja oma heinamaad waatamas-oli terwe alles

 

Esmaspäew 2.oktoober 1944

Pilwes õhtu poolik sadas udu vihma. Wõtsime kartulid. Kangru Aino oli ka wõtmas. Wõtsime punaseid seemne kartuleid. Õhtu eel hakkas päris sadama. Poiss Ülo käis tõihobuse Mustsaarelt ära.

 

Teisipäew 3 oktoober 1944

Sadas udu wihma. Peksime suve nisu rehe maha. Õhtu poolik tahe wõtsime kaks kasti kartulaid.

 

Kesknädal 4. oktoober 1944

Udune pilwes niiske ilm. Wõtsime oma perega kartulaid. Tuulasin nisu ära  ja korraldasin keldrid.

 

Neljapäew 5. oktoober 1944

Ilm tahe wilu tuul. Wõtsime kartulaid. Kangru Aino oli wõtmas. Mustsaare Helmi oli ka wõtmas. Saime walged kõik üles ja wõtsime õhtu pool paar kasti punaseid ka.

 

Reede 6.oktoober 1944

Tahe wilu ilm. Wõtsime kartulaid. Kangru Aino ja Mustsaare Helmi olid wõtmas. Saime üles.

 

Laupäew 7. oktoober 1944

Tahe ilm.Olin kodus korraldasin köögis.

 

Pühapäew 8. oktoober 1944

Tahe ilm. Käidin päewal Kalmus koosolekul  koguduse asjus.

 

Esmaspäew 9. oktoober 1944

Tahe tuulne ilm. Saatsime saksa raha Kaiu, oli käsk kõik ära anda. Olin kodus korraldasin rehe alust ja tõin ahju parandamiseks sawi ja kiwe walmis.

 

Teisipäew 10.oktoober 1944

Tahe kuiw ilm, kerge öö külm. Ema ja Ülo olid Kangrul wilja masinas wana hobusega. Linda oli Treialil. Mina puhastasin kodus ahju naine oli abiks.

 

Kesknädal 11. oktoober 1944

Wilu hommik selge tahe ilm. Käisin rattaga Kuimetsas Laastul wilja masinat kuulamas. Wedasime kaeru rehealla sisse 5 koormat. Käisin päewal koolimajas registreerimas.

 

Neljapäew 12. oktoober 1944

Öösel sadas niiskust. Päewal tahe ilm päikepaistne.Küntsin hommiku pool kartuli maad. Õhtu poolik vedasime nisu sisse 4 koormat.

 

Reede 13. oktoober 1944

Tahe pilwine ilm. Wedasime otrad sisse kolm kimpu. Küntsime kartuli maad. Naine käis tõi Mustsaarelt koli ja koti rukkid ära.

 

Laupäew 14. oktoober 1944

Pehme ilm. Päewal tahe päikepaistne. Küntsime kartuli maad. Õhtu poolik tuulasin rukkid prahist puhtaks.

 

Pühapäew 15. oktoober 1944

Pehme ilm. Päewal tahe selge. Olin kodus korraldasin köögis. Metsalu Arno käis oma naisega meil.

 

Esmaspäew 16. oktoober 1944

Pehme hommik päewal tahe. Küntsin sööti ja linamaad Uuetoa ja oma karjamaa nurgas. Parandasin wankrit ja panin weski koorma walmis Lelle minekuks.

 

Teisipäew 17. oktoober 1944

Pehme tahe ilm. Naine läks Lelle weskile. Küntsin kartuli maad.Sain küntud.

 

Kesknädal 18. oktoober 1944

Sadas wihma päewal tahe. Mõõtsin weike toa ja talli wäravate laudu walmis. Hommikul tassisime kapsad aiast uude tuppa.

 

Neljapäew 19. oktoober 1944

Sadas wihma päew läbi. Olin kodus korraldasin köögis ja tahusin wärawate põõna puid. Tõin linad ligust välja.

 

Reede 20.oktoober 1944

Pilwes niiske päewal läks tahedaks. Korraldasin kodus ja tegin saha aisad terweks ja uue kaika puu. Panin kopli küüni suu kinni. Käisin Wanaril wilja masindamise järgi kuulamas.

 

Laupäew 21. oktoober 1944

Tahe ilm päewal päikepaistne. Küntsin põldu Karjamõisa pool põllul wastu koplit ja keskist põldu korraga alt peale.

 

Pühapäew 22. oktoober 1944

Külm maas. Ema läks Üloga Kuimetsa Adelet vaatama. Saatsin Jakobile õli. Käisin kiriku juures ja Heinsamäel. Õhtul käisin Mustsaarel aega viitmas.

 

Esmaspäew 23. oktoober 1944

Pilwes niiske ilm. Kündsin kõrre maad Karjamõisa pool põllul. Õhtul tegin talli akna raamisi.

 

Teisipäew 24. oktoober 1944

Wilu tahe ilm. Kündsin kõrre maad. Õhtul tegin raamisi.

 

Kesknädal 25. oktoober 1944

Wilu tahe ilm. Käisin Treialil masinas. Ema käis ka. Lepatuka traktor oli peksmas läks õhtu hiljani. Sai pekstud.

 

Neljapäew 26. oktoober 1944

Wähe külma kord maas tahe ilm. Kündsin kõrt. Sain raamid walmis.

 

Reede 27. oktoober 1944

Külm ilm wõttis küntud maale kõwa korra peale. Kündsin kõrre maad. Sain küntud. Õhtul tegin ühe akna kasti walmis.

 

Laupäew 28. oktoober 1944

Maa külmetanud. Külm ilm, pilves tahe hommiku tuul. Tegin hommiku akna kastid walmis. Päewal tegin keldrilae peale.

 

Pühapäew 29. oktoober 1944

Wilu tuul ja külmetanud maa üsna kõwa. Panin tallile aknad ette kaks akent.

 

Esmaspäew 30. oktoober 1944

Külmetand selge ilm. Tegin talli wärawaid.

 

Teisipäew 31. oktoober 1944

Panin talli jalgukse ette. Külmetand. Õhtul hakkas niiskust sadama maa libe külmetand.

Pühapäev, apr. 3 2011 

Reede 1.september 1944

Sadas vihma päeval tahe hea tuul. Tuulasin terad ära. Wedasin sõnnikut kesale ja küntsin õhtuks ühe tüki (umbes wakamaa) sisse. Wiisin mõne koorma sõnnikut teise tüki peale.

 

Laupäew 2. september 1944

Sadas tugewa tuulega wihma. Peksime rehte. Wedasin enne lõunat sõnnikut ja õhtu pool küntsin. Jäi muist kündmata maa on hirmus kõwa kuiwanud.

 

Pühapäew 3.september

Pilwes ilm hakkas sadama sadas päew läbi, õhtul jäi üle. Käisime naise-lastega kõik Kaasiksaarel wõõraks. Käisime noore hobusega.

 

Esmaspäev 4. september

Tahe ilm. Peksime rukki rehte. Enne lõunat küntsin kesa ära. Õhtu pool wedrutasin noore hobusega maandtee äärest kaks kesa tükki. Wana hobusega tõime wahepeal peent sõnnikut tükkide peale ja Ülo tõi köögist prahi ära. Wiisid õhtu eel linad Treiali auku likku.

 

Teisipäew 5.sept 1944

Pilwes tahe ilm päewal hakkas sadama sadas õhtuni. Wiisin rukki seemne põllule naine äestas wana hobusega üle ja mina külisin tee äärse tükile rukki maha. Ülo trullis teise tüki künni maha ja naine äestas siledaks. Õhtu pool olin toas parandasin ratta kummisi. Ülo käis rattaga weskit kuulamas.

 

Kesknädal 6.september 1944

Tahe pilwes. Õhtu pool tuli hooti wähe wihma. Käisin weskil Wahastus. Tõin Urbani juurest kahe akna raamid ära. Naised kitkusid linu ja tõid ära rõuku tee äärde. Wedrutasin rukkid sisse noore hobusega ja külisinteise tüki kesa peal maha ja naine ajas õhtuks sisse.

 

Neljapäew 7.september 1944

Tahe ilm. Peksime rukki rehe maha tuulasin rukkid ära. Naised ajasid Palmi pool Sööaugu tee ääres kaera kokku. Õhtu pool wõtsin landu küüni pealt alla ja tõin uude talli Ülo trullis wana hobusega rukki maa üle.

 

Reede 8.september 1944

Tahe pilves ilm tuli hooti wihma tibasi.Saagisin laudu katki ja teritasin höövli raudu ja peitlid. Õhtu pool hööweldasin akna kasti laudu. Maised panid otra kokku Sööaugu tee ääres 3 rõuku. Käisin aitasin peale sööki ühe rõugu walmis teha.

 

Laupäew 9.september 1944

Pilwes tahe. Õhtu pool udutas niiskust. Peksime rehte tuulasin ära. Tegin akna kasti laudu. Naised ajasid nisu kokku kolm rõuku.

 

Pühapäew 10.sept 1944

Päike paistne tuulne ilm. Käisime kirikus. Metsalu weike laps Aawo oli matta. Käisime õhtu pool naisega matusel.

 

Esmaspäew 11.september 1944

Ilus kuiw ilm naised niitsid nisu maha ja õhtu pool panid kokku. Mina tegin akna kasti walmis ja wärwisin ära.

 

Teisipäew 12. september 1944

Kuiw ilm niitsime kaera maha aitasin niita. Niitsime naisega kahekesi keskhommikuni. Käisin poes tõin akna klaasi 8 suurt ja 12 wäikest ruutu ja talli akendele 12 ruutu.

 

Kesknädal 13. september 1944

Kuiw tahe ilm. Peksime rukki rehte, panin akna klaasid ette ja rautasin aknad ära. Lõhkusin keldri lae ära.

 

Neljapäew 14. september 1944

Kuiw ilm I öö kplm. Tegin keldri seina walamise wormi. Naised panid kaerad kokku ja odra ka.

 

Reede 15. september 1944

Öökülm, päewal soe. Walasin seina ja panin uued talad sisse keldrile.

 

Laupäew 16. september 1944

Ilm kuiw. Naised  panid otra kokku. Hommikul peksime rukki rehe maha. (Wiimase) Panime ristikheina seemne rehe üles. Walasin õhtu pool keldri ukse kante ja parandasin wundamendi ära keldril ja tallil wäljaspool. Segu jäi  järgi teiseks päewaks.

 

Pühapäew 17. september 1944

Kuiw selge tuulne ilm. tegin wundamendi korda. Käisime kalal Aandi kraawil. Käisime Üloga saime ka paar kilo kala. Õhtul käisin Ehalas ja seppa juures seppa kuulamas. Sain neljapäewkas seppa.

 

Esmaspäew 18. september 1944

Ilus kuiw ilm. Korraldasin uues majas. Saesin akna kasti ja uste laudu katki.

 

Teisipäew 19.september 1944

Kuiw selge ilm. Peksime ristikheina seeme rehe maha. Naine käis Üloga seltsis tõid linad ligust wälja Treiali karjamaalt. Õhtu poolik käisid heinamaal. Tõid sao hagu koju. Tõid sammalt heinamaalt. Saesin toa põranda laudu parajaks. Õhtul käisin Ehalas. Oli wiimane post.

 

Kesknädal 20. september 1944

Ilus kuiw ilm.  Käisin hobusega Kuimetsas tõin naelu  Pruljagult ühe kasti katuse naelu. Sakslased põgenesid autodega.  Käisin õe Adele poolt läbi. Tõin Linda sealt koju. Adele tuli oma lastega ka meile tulid pohlale. Käisin õhtu pool Mardimäel linnaseid jahvatamas.

 

Neljapäew 21. september 1944

Ilus kuiw päiksepaistne ilm. Käisin sepal lasksin saha terawaks teha. Wene wäed juba Paide lähedal. Tõin urbani käest akna raamid ja lauad ära. Tuulasin ristikheina seemet. Käisin Saarel tapsime siga. Tulin koju tapsime wasika ära.

 

Reede 22. september 1944

Ilus kuiw ilm. Tapsime sea ära. Saare Juhan ja Treiali Jakob olid abiks. Panin kraami ka kõrwale. Õde Linda jäi lastega Mustsaarele ise olime kodus.

 

Laupäew 23. september 1944

Ilus kuiw ilm. Käisin Mustsaarel. Raiusin sea katki. Ema jäi soolama. Tulin koju parandasin jala warpi. Wene sõja wäed käiwad läbi.

 

Pühapäew 24. september 1944

Ilus ilm olin kodus parandasin jala warpi. Käisin Ehalas. Wiisin Urbanile  akna raami töö eest. Ühe kilo wõid ja liha.

 

Esmaspäew 25. september 1944

Kuiw tahe ilm. Olin kodus tegin lastele jala warpi. Wene autod kihutavad teed mööda ja põgenike woorid hakkasid kodu poole tagasi liikuma.

 

Teisipäew 26. september 1944

Ilm ilus õhtu pool läks pilwe ja hakkas sadama. Peksime kaera rehe maha. Õhtu pool tuulasin jäi pooleli. Põgenejad tulid öömajale kaks koormat lehmadega.

 

Kesknädal 27.september 1944

Ilm tahe. Tuulasin ja koristasin rehe alust. Wõtsime roosad kartulid üles kaks kasti.

 

Neljapäew 28. september 1944

Ilus ilm. Hakkasime kartuleid wõtma. Wõtsime walgeid 4 kasti.

 

Reede 29. september 1944

Ilm ilus päikepaistne. Wõtsime kartulid 4 kasti walgeid. Panime rohtaeda kuhja saime üles.

 

Laupäew 30. september 1944

Ilus ilm. Peksime kaera rehe maha ja panime nisu üles. Wõtsime kartulaid 4 kasti ja punaseid kartulaid 2 kasti ja panin kuhja kinni ja mulla harja peale.

 

 

 

 

 

Laupäev, apr. 2 2011 

Teisipäew 1.august 1944

Ilus kuiw ilm. niitsime heina heinamaal.

 

Kesknädal 2. august 1944

Kuiw põikne ilm. Naine Linda ja Ülo läksid wana hobusega heina niitma. Mina jäin koju muldasin kartulid raua puu läks katki sain 23 wagu mullatud. Käisin päewal heinamaal wõtsime loogu 14 saadu.

 

Neljapäew 3. august 1944

Ilus ilm kuiw. Niitsime wiimase heina heinamaal maha. Päewal wõtsime loogu üles. Saime loo üles tagant poolt 6 saadu. Õhtu poolik wõtsime tee äärest loogu 10 saadu.

 

Reede 4. august 1944

Ilm kuiw. Muldasin noore hobusega kartulaid. Peale keskhommikut läksime heinu kokku wedama ja tegime lõunaks kuhja ka walmis panime 22 saadu kuhja. Õhtu poolik wõtsime tee äärest loogu heinamaal. Tõin kaks saadu hobusega õhtul koju normiks wiia.

 

Laupäew 5. august 1944

Homikul pilwes tulid wihma tibad. Tõin Palm’ilt wankri  ja läksime heinamaale. Wedasin saod küüni 16 saadu. Tulin rattaga koju panin wana hobuse koorma ette ja läksin heinakoormaga Kaiu. Tulin Kuimetsa kaudu tagasi käisin Brenneril sees. Teised olid heina loo üles wõtt 8 saadu ja tulime seltsis koju.

 

Pühapäew 6. august 1944

Ilus ilm. Olin kodus seatsin ratast korda. Käisin Ehalas posti korra asja pärast. Waka Eedi oli Ehalas tulime seltsis koju tema oli puhkusel (sõja wäest). Õhtul käisime Eediga Luukrul radiot kuulamas.

 

Esmaspäew 7. august 1944

Tuulne tahe päiksepaistne ilm. Käisime heinamaal panime wiimased 6 saadu küüni ja 2 panin peale läksin Kaiu. Oli postiweo kord tõin posti. Naised ema ja õde olid Treialil niitmas.

 

Teisipäew 8. august 1944

Ilm ilus. Käisin Tönkis sõnnikut tõstmas Wanari Hansu eest. Tema hobusega. Tema ise oli Ibarul laua lõikuse juures töös.

 

Kesknädal 9.august 1944

Ilm ilus. Lõikasime Karjamõisas Palmil rukist Treiali masinaga mina lükkasin maha.

 

Neljapäew 10. august 1944

Ilus ilm päewal enne lõunat tuli hoog pikse wihma. Lõikasime rukist saime kella kolmeks peale lõunat walmis. Õhtu poolik panime naisega rukkid hakki 45 hakki. 

Reede 11. august 1944

Päikse paistne ilm. Käisime Treialil rukist niitmas, saime Treialil lõunaks maha. Õhtu poolik wõtsime Kopli Jaanil Põllikus rukki maha. Õhtul panime enda rukkid hakki 15 hakki.

Laupäew 12. august 1944

Päiksepaistne. Õhtu pool hakkas wihma sadama. Panin hommikul rukkid hakki saime kokku 78 veikest hakki. Rukis oli üsna rohtu täis ja maas: Jaanipäeva aegne sadu ja tuul lõid maha. Wedasime Üloga wana hobusega ehituse prahti kesale wastu karjamaad ja tõime kesalt kiwid ära uue maja põranda täiteks. Jäime laupäewa õhtule pesu päew.

 

Pühapäew 13 august 1944

Päike paistne sadas hooti pikse wihma. Tegin mesi puudele uusi raame juure. Päewal käisin Koguduse majas koosolekul. Käisin tõin Meisalu käest Kuusikult mesilaste mee wõtmiseks lõõtsa ja näokatted. Tulin Ehalast läbi. Käisin Urbani juures akna raami töid kauplemas. Tema lubas raamid walmis teha.

 

Esmaspäew 14. august 1944

Ilm pilwes sadas hooti pikse wihma. Naine käis Üloga Pide weskis tegi kruupe odradest. Olin kodus tegin mesilaste raamid korda. Urban käis meil wõttis akna aukude ja ruutude mõõtu. Ladusin lauad tallist ära.

 

Teisipäew 15. august 1944

Sadas hooti wihma. Mõõtsin ja puhastasin akna klaasid ära. Wiisin päewal  akna raamide tarwis lauad Urbani juurde. Õhtu pool puhastasin uue talli ära ja panime Üloga mesilasperedele (kahele) uusi raame juure. ühest puust wõtsime kaks raamitäit mett ka. Õhtul Heinsemäe Ruudi Murumägi käis maksis Omakaitse õppuste päewade eest päewaraha. Kolme päewa eest 10 mrk. ja 20 penni.

 

Kesknädal 16 august 1944

Tahe päiksepaistne ilm. Koristasin uut talli. Marta tuli Kuimetsast meile käisid emaga mustikal. Wiisin õhtupool Marta Kuimetsa ja tõin sealt koorma pae kiwe.

 

Neljapäew 17. august 1944

Tahe ilm pilvine. Tegin hobuse latre uude talli walmis ja panin puid peale akna raamide tarwis pidin Ehalasse Urbani juurde wiima aga läks wäga hiljaks.

 

Reede 18. august 1944

Tahe ilm. Öösel sadas hoo wihma. Wedasin sõnnikut kesale ristik heina maale ühe wakamaa osale. Õhtul käisn wiisin akna puud ära. Käisime Waldoga seltsis.

 

Laupäew 19. august 1944

Tahe kuiw ilm. Kündsin kesa ära.

 

Pühapäew 20. august 1944

Ilus ilm. Olin kodus parandasin jalanõusi. Kaasiksaare Juuli ja Oskar tulid meile. Käisime Oskariga Treialil Jakobi pool temal oli wähe kapa kalja. Õhtul käisime Suuresöödil, seal oli ka õlu.

 

Esmaspäew 21. august 1944

Kuiw ilm. Puhastasin pliidi lõõri ja korstna ära. Tahma ja tuha külisin kesa peale maha. Ülo wedas kiwe wana hobusega kesa pealt ära koju trepi täiteks. Tõime õhtul rukkid üles. Ema ja Linda olid Treialil lool.

 

Teisipäew 22.august

Sadas päewal hoog wihma ja müristas. Parandasin toa põranda ära, õhtu pool parandasin wana toa katust. Naine wedrutas kesa wastu karjamaad.

 

Kesknädal 23. august 1944

kuiw päiksepaistne ilm. Parandasin wana toa katuse lõunaks ära. Pois wedrutas kesa nurgeti üle wana hobusega. Ajasin õhtu poolik lauad toa pealt alla. Ema läks Kuimetsa Adele poole Hugo läheb homme komisjoni Tallinna.

 

Neljapäew 24. august 1944

Kuiw ilm. Koristaśin lauad ära uue toa sisse. Poiss wedrutas wana hobusega kesa ära. Seatsin keldri wäis seina walamise wormi paigale.

 

Reede 25. august 1944

Kuiw päiksepaistne ilm. Walasime Üloga keldri seina  ja põrandat. Jäi kaunis õhtuks lihvisin tulega (lambi walgel) Naine ajas ristikheina seeme kokku ja kesakaera.

 

Laupäew 26. august 1944

Kuiw ilm. Peksime esimese rukki rehe ära oli 8 hakki üleval. Tõime uue üles-sama palju. Tuulasin ära. Õhtupool käisin Põlliku- Lepikul sõnnikuweo ja künni talgul wana hobusega.

 

Pühapäew 27.august 1944

Ilus ilm olin kodus. Õmblesin kinga (sussi) pinsetid kinni. Õhtul käisin Ehalas Urbani pool wiisin talle täpsed akna raami mõõdud. Linda käis wana hobusega Kuimetsas wana ema wastas.

 

Esmaspäew 28. august 1944

Kuiw ilm. Peksime rukki rehe. Tõime uue üles (9 hakki) Tuulasin ära. Naised niitsid kaera kesa pealt. Käisie Üloga õhtupool Leinakasel rukki seemet puhastamas tuuli masinaga. Seal masindati rukkid lõppes ära jäime kaunis õhtuks.

 

Teisipäew 29. august 1944

Kuiw ilm. Parandasin õli nõu ära. Wedasin kesa kaerad rõuku (4 rõuku). Õhtupool käisin tõi õli ära. Käisime Einoga Ehalas Urbani pool. Naine oli Määrisoos masinas. Õhtu pool sadas hoog vihma. Käisin Põllikus rattaga wiimas Teiseperele ja Uuetoale käsku. Wõeti hobune ja riistu ja wanker sõjawäele.

 

Kesknädal 30. august 1944

Tahe ilm. Tegin hommikul wastu karjamaad rukkid maha. Naine oli Ruutul rukkid masindamas. Wedasime rukkid laudile.

 

Neljapäew 31. august 1944

Tahe udune. Peksime rukki rehe ära. Tõime wiimased põllult ära ja panime rehe üles sasid ja koorma rukkiwihke. Õhtu pool wedasin sõnnikut naised kitkusid linu. Tõime linad rehe-alla.

  

 

Järgmine lehekülg »